wzór dyplomu dla ucznia wzorowego

Feidie - pierwszy wpis

Temat: Druk świadectw
§ 9. Skoro można to robić komputerowo, to wygodniej jest drukować wzór świadectwa wraz z wypełnieniem na pustym giloszu, niż wstrzeliwać się w zadrukowany gilosz, a efekt ten sam, o ile nie lepszy. Programy komputerowe robią to doskonale. Ale rozumiem, że to nie przekonujje dyrekcji? I przy okazji, bo zwykle są w tej kwestii wątpliwości: 10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4561Temat: Druk świadectw 1.0.10
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych z dnia 28 maja 2010 r. zawartymi w § 28-38 obowiązkiem: 1) szkół w bieżącym roku szkolnym jest: a) wydanie uczniom klas pierwszych gimnazjum szkolnych świadectw promocyjnych na drukach według wzorów MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/10/2, MEN-I/11/2 b) założenie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I gimnazjum arkuszy ocen na drukach według wzorów MEN-I/37/2, MEN-I/38/2, MEN-I/39/2, MEN-I/40/2 2) przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, jest wydanie w terminie do 15 czerwca 2010 r. rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. które mają obowiązek albo mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej - „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” na druku według wzoru MEN-I/54/2. Pozostałe świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne mogą być wydawane w bieżącym roku szkolnym na drukach według dotychczasowych wzorów. Program Druk Świadectw 1.1.0 nie obsługuje w tej chwili pozostałych druków. Planujemy taką zmianę...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7181


Temat: Licencja PO 2 stopnia, wymagane doumenty
Bazuj?c na rozporz?dzeniu mo?na zauwa?y? "ma?e co nieco". Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów ?wiadectw, dyplomów pa?stwowych i innych druków szkolnych, ... i ?wiadectwa dojrza?o?ci, zwane dalej "?wiadectwami", dyplomy uko?czenia szko?y i dyplomy uzyskania tytu?ów zawodowych, zwane dalej "dyplomami", oraz legitymacje szkolne i indeksy wydaje si? na drukach wed?ug wzorów okre?lonych w za??czniku nr 2 do rozporz?dzenia. Wykazy wzorów ?wiadectw, dyplomów i innych druków szkolnych zawiera za??cznik nr 1 do rozporz?dzenia. 2. ?wiadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach wed?ug wzorów okre?lonych w ... dotychczasowych szkó? podstawowych. 4. Szko?a mo?e wydawa? ?wiadectwa szkolne promocyjne na drukach wed?ug w?asnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora o?wiaty, a w przypadku szko?y artystycznej - przez ministra w?a?ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na ?wiadectwie zamieszcza si? informacj?: "Wzór zatwierdzony przez ...................... w dniu ..................... nr sprawy ................. ." 5. Szko?a, na wniosek ucznia lub s?uchacza, zwanego dalej "uczniem", albo absolwenta, mo?e wydawa? za?wiadczenia. 6. ?wiadectwa, dyplomy i za?wiadczenia wydaje si? na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szko??. 7. ?wiadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne s? drukami ?cis?ego zarachowania. 8. Szko?a prowadzi imienn? ewidencj? wydanych ?wiadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyj?tkiem ?wiadectw szkolnych promocyjnych. Szczególnie na uwag? zas?uguje punkcik 1.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2189


Temat: FAQ programu Druk Świadectw.
pierwszych gimnazjum szkolnych świadectw promocyjnych na drukach według wzorów MEN-I/9/2, MEN-I/9-w/2, MEN-I/10/2, MEN-I/11/2 b) założenie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I gimnazjum arkuszy ocen na drukach według wzorów MEN-I/37/2, MEN-I/38/2, MEN-I/39/2, MEN-I/40/2 2) przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, jest wydanie w terminie do 15 czerwca 2010 r. rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. które mają obowiązek albo mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej - „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” na druku według wzoru MEN-I/54/2. Pozostałe świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne mogą być wydawane w bieżącym roku szkolnym na drukach według dotychczasowych wzorów. 5) Jeżeli piszesz: O problemie, który był już omawiany kilka razy na forum to otrzymasz odpowiedź z prośbą...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7261


Odnośniki
Powered by WordPress, © Feidie - pierwszy wpis